Wycena

Wycena nieruchomości:

Oferujemy precyzyjne szacowanie wartości nieruchomości.

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

 • Nieruchomości lokalowych, mieszkalnych i użytkowych
 • Nieruchomości gruntów niezabudowanych, działek gruntu, gruntów leśnych, gruntów rolnych
 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • Części składowych nieruchomości
 • Nieruchomości budynkowych
 • Ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych: spółdzielczych własności praw, służebności, użytkowania, dożywocia

Dokonujemy wycen dla celów:

 • Ustalenie ceny sprzedaży
 • Zabezpieczenie kredytu majątkowego
 • Podział majątku
 • Ustalenie podatku od spadku i darowizn
 • Aktualizacje opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Określenie opłaty adiacenckiej lub planistycznej
 • Postępowanie sądowe
 • Indywidualne potrerzeby

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – PKZW wydane przez PFSRM. Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Proces szacowania wartości nieruchomości jest zawsze poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.